Privacyverklaring

 
 
Euromec respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
 
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
 
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.
 
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
 
Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
1.       Website (hierna ook “De website”: https://www.euromec.nl, domeinnaam
2.       Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De Beheerder”): Euromec, gevestigd te Veldegge 5, 7469 DJ Enter, kvk-nummer: 06047877
 
Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.
 
Artikel 3 – De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook de technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.
 
Artikel 4- Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
-          de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
-          alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
-          de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren
 
Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoek met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 
De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
-          vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
-          vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 
De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel deren of uw apparatuur oplopen als gevolg van verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 
Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.
 
Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door Euromec en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerken zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 
De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.
 
Indien Euromec B.V. een zakelijke relatie aangaat met een klant en/of leverancier worden daarbij de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam contactpersoon
Functie contactpersoon
Zakelijk adres en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer

Euromec B.V. verzamelt en gebruikt bovenstaande gegevens, omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij producten en/of diensten inkopen.
Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u:
een offerte te kunnen toesturen
producten te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten
een factuur te kunnen sturen per post of per mail
met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtgever, dan gebruiken wij uw gegevens om:
een overeenkomst met u te kunnen sluiten
u te laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaald product of dienst wat ons betreft dient te voldoen
een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen
uw facturen te kunnen betalen
vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden:
Euromec B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.
Wij maken gebruik van een externe serverruimte voor de opslag van onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens zijn om die reden bekend bij onze provider.
Verder maken wij gebruik van Microsoft Office, Mailchimp en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden. Met deze partijen zijn wij overeengekomen dat de gegevens uitsluitend voor de afgesproken doeleinden worden toegepast en niet gedeeld worden met andere partijen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot gegevens
Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@euromec.nl.
 
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
 
Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens
In geval van schending van enig wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van bepaling van deze privacyverklaring vallen.
 
Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.
 
Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een e-mail naar het volgende adres: info@euromec.nl of heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing. 
 
Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.
 
Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
 
Artikel 11 – Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat persoonsgegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Hierbij krijgt u de mogelijkheid om de betreffende cookies wel of niet te accepteren. Wanneer je toestemming geeft is je toestemming geldig voor een periode van 13 maanden.
 
We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
-          Google Analytics (analytische cookie)
-          Google Tag Manager
 
Functionele cookies:
-          sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie
-          het onthouden van producten die je aan het winkelwagentje en de verlanglijst toevoegt tijdens het online winkelen
-          het onthouden van informatie die je invult op de verschillende pagina's tijdens het afrekenen of bestellen, zodat je niet steeds al jouw gegevens opnieuw hoeft in te vullen
-          het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
-          het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat je die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 
Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoek of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 
Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisatie hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
 
Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
Met deze partijen zijn wij overeengekomen dat de gegevens uitsluitend voor de afgesproken doeleinden worden toegepast en niet gedeeld worden met andere partijen.
 
Artikel 12 – Beveiliging
De veiligheid van persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Jouw gegevens die bij ons zijn opgeslagen, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Met name onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van deze gegevens verplicht. De transmissie van persoonlijke gegevens waarbij bijzondere bescherming vereist is, gebeurt gecodeerd (bijvoorbeeld door gebruikmaking van SSL = Secure Socket Layer). Dit kan je bijvoorbeeld zien aan het slotje dat je browser bij een SSL-verbinding laat zien. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van jouw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken. Wij verwerken uw gegevens uitsluitend in Nederland. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij de benodigde maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.
 
Artikel 13 – Beeldmateriaal en aangeboden producten
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website, kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Artikel 14 – Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
 
Artikel 15 – Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Klantenservice, info@euromec.nl, 0547 383 897
 
Artikel 16 – Disclaimer
Deze verklaring zal af en toe wijzigen, bijvoorbeeld omdat onze website of de wetgeving aangepast wordt. We mogen de inhoud van deze verklaring altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Dit statement is op 01-05-2018 voor het laatst aangepast.